LOK SABHA
...
Nitin Jairam Gadkari
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
90%
Raw Rating
8/10
Total Votes 90
...
Ravi Shankar Prasad
Lok Sabha
Bihar

icon

Public Rating
77%
Raw Rating
8/10
Total Votes 77
...
Amit Shah
Lok Sabha
Gujarat

icon

Public Rating
73%
Raw Rating
7/10
Total Votes 73
...
Narendra Modi
Lok Sabha
Uttar Pradesh

icon

Public Rating
85%
Raw Rating
7/10
Total Votes 85
...
Shri Gajanan Chandra...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
44%
Raw Rating
6/10
Total Votes 44
...
Smt. Chinta Anuradha
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
60%
Raw Rating
6/10
Total Votes 60
...
Shri Kunar Hembram
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
55%
Raw Rating
6/10
Total Votes 55
...
Dr. Beesetti Venkata...
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
83%
Raw Rating
6/10
Total Votes 83
...
Shri Sisir Kumar Ad...
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
59%
Raw Rating
6/10
Total Votes 59
...
Talari Rangaiah
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
49%
Raw Rating
6/10
Total Votes 49
...
Shri Prataprao Patil...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
51%
Raw Rating
6/10
Total Votes 51
...
Smt. Mala Roy
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
48%
Raw Rating
6/10
Total Votes 48
...
Smt. Goddeti Madhavi
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
51%
Raw Rating
6/10
Total Votes 51
...
Dr. Heena Vijaykumar...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
50%
Raw Rating
6/10
Total Votes 50
...
Shri Sudip Bandyopad...
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
53%
Raw Rating
6/10
Total Votes 53
...
Shri Nandigam Suresh
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
55%
Raw Rating
6/10
Total Votes 55
...
Shri Hemant Tukaram...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
50%
Raw Rating
6/10
Total Votes 50
...
Ms. Mahua Moitra
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
58%
Raw Rating
6/10
Total Votes 58
...
Shri N. Reddeppa
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
59%
Raw Rating
6/10
Total Votes 59
...
Shri Omprakash
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
51%
Raw Rating
6/10
Total Votes 51
...
Shri Abu Hasem Khan...
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
48%
Raw Rating
6/10
Total Votes 48
...
Shri Kotagiri Sridha...
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
56%
Raw Rating
6/10
Total Votes 56
...
Shri Rajendra Dhedya...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
48%
Raw Rating
6/10
Total Votes 48
...
Shri Khagen Murmu
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
64%
Raw Rating
6/10
Total Votes 64
...
Shri Jayadev Galla
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
61%
Raw Rating
6/10
Total Votes 61
...
Shri Sanjay Haribhau...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
0%
Raw Rating
6/10
Total Votes 0
...
Shri Choudhury Mohan...
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
58%
Raw Rating
6/10
Total Votes 58
...
Shri Kuruva Gorantla...
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
54%
Raw Rating
6/10
Total Votes 54
...
Shri Girish Bhalchan...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
60%
Raw Rating
6/10
Total Votes 60
...
Shri Dilip Ghosh
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
62%
Raw Rating
6/10
Total Votes 62
...
Shri Y. S. Avinash R...
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
66%
Raw Rating
6/10
Total Votes 66
...
Shri Sunil Dattatray...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
0%
Raw Rating
6/10
Total Votes 0
...
Shri Abu Taher Khan
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
0%
Raw Rating
6/10
Total Votes 0
...
Smt. Vanga Geethavis...
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
64%
Raw Rating
6/10
Total Votes 64
...
Shri Krupal Balaji T...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
0%
Raw Rating
6/10
Total Votes 0
...
Shri Jyotirmay Singh...
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
0%
Raw Rating
6/10
Total Votes 0
...
Shri Ayushman Doctor...
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
58%
Raw Rating
6/10
Total Votes 58
...
Shri Vinayak Bhaurao...
Lok Sabha
Maharashtra

icon

Public Rating
0%
Raw Rating
6/10
Total Votes 0
...
Ms. Debasree Chaudhu...
Lok Sabha
West Bengal

icon

Public Rating
0%
Raw Rating
6/10
Total Votes 0
...
Shri Balashowry Vall...
Lok Sabha
Andhra Pradesh

icon

Public Rating
60%
Raw Rating
6/10
Total Votes 60